Mô tả chi tiết sản phẩm

Phần 1: Có 30 bài học tổng quát chia thành năm phần:
1. Từ mới
2. Bài đối thoại
3. Nghe câu và lặp lại
4. Bài tập nghe hiểu và phán đoán
5. Bài tập nghe và hoàn thành đối thoại
Phần 2: Có 30 bài nghe hiểu và hoàn thành đối thoại
Phan 3: Có 30 bài nghe hiểu và phán đoán
Phần 4: Có 30 bài nghe hiểu và sắp xếp thứ tự bài đối thoại
Phần 5: Có gần 80 bài luyện nghe cao cấp