Mô tả chi tiết sản phẩm

 

PHẦN 1 : LÝ THUYẾT

Chương 1 : Khái Niệm Ngôn Ngữ Lập Trình

Chương 2 : Thuật Toán

Chương 3 : Giới Thiệu Ngôn Ngữ Lập Trình Pascal

Chương 4 : Kiểu Dữ Liệu Trong Pascal

Chương 5 : Hằng – Biến – Biểu Thức

Chương 6 : Cấu Trúc Điều Khiển

Chương 7 : Cấu Trúc Điều Khiển (Tiếp Theo)

Chương 8 : Mảng

Chương 9 : Kiểu Chuỗi Kư Tự

Chương 10 : Hàm - Thủ Tục

Chương 11 : Tham Số Trị – Tham Số Biến

Chương 12 : Kiểu Bản Ghi Chương 1 : Kiểu Tập Hợp

PHẦN 2 : BÀI TẬP

Bài tập cơ bản

Bài tập nâng cao

PHẦN 3 : THƯ VIỆN

PHẦN 4 : THƯ GIÃN